Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ANCA R. TEODORU

Artikel 1 - Definities

Vertaler/tolk: de natuurlijke dan wel rechtspersoon Anca R. Teodoru, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59177152, die de vertaal- en/of tolkwerkzaamheden van opdrachtgever uitvoert;

 

Opdrachtgever:

  • de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler/tolk heeft gesloten;
  • de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler/tolk te sluiten;

 

Overeenkomst (van opdracht): de door vertaler/tolk en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaal- en/of tolkwerkzaamheden;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van vertaler/tolk en iedere overeenkomst tussen de vertaler/tolk en een opdrachtgever.

 

2.2       De vertaler/tolk zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die zij met een opdrachtgever sluit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de vertaler/tolk met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 

2.3       De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod de tolk heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.

 

2.4       Op alle opdrachten en eventuele vervolgopdrachten tussen de tolk en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

 

2.5       De vertaler/tolk kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen waarbij de vertaler/tolk de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing.

 

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler/tolk zijn vrijblijvend.

3.2       De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de vertaler/tolk.

 

3.3       Indien de vertaler/tolk in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan de vertaler/tolk na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.2 genoemde aanleverspecificaties. 

 

3.4       Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

3.5       Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler/tolk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.6       De vertaler/tolk kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 – Wijziging, intrekking van opdrachten

4.1       Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de vertaler/tolk gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

4.2       Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

4.3       Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt vóór aanvang van de werkzaamheden door de tolk, heeft de tolk recht op schadevergoeding, bestaande uit:

  • 75% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging meer dan twee 

weken voor de overeengekomen datum/periode plaatsvindt; of

  • 100% indien het overeengekomen honorarium indien de opzegging binnen twee 

weken voor de afgesproken datum/periode plaatsvindt.

Deze schadevergoeding is niet verschuldigd indien door de tolk een vervangende opdracht wordt verkregen en aangegaan voor dezelfde datum/periode.

 

4.4       Bij opzegging is de opdrachtgever in alle gevallen verschuldigd de reeds gemaakte kosten inclusief niet annuleerbare kosten van derden, zoals reis- en verblijfkosten, kosten apparatuur.


Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

5.1       De vertaler/tolk is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

 

5.2       De vertaler/tolk zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler/tolk zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

 

5.3       Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler/tolk het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. 

 

5.4       Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever al dan niet op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten werkzaamheden en verschaft de opdrachtgever informatie over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht.

 

5.5       De opdrachtgever dient noodzakelijke informatie, zoals agenda, verslagen, presentaties, manuscripten en in het bijzonder teksten die worden opgelezen, ter

voorbereiding op de opdracht zodra beschikbaar aan de tolk te verstrekken.

 

5.6       De tolk staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de tolk verstrekte gegevens en informatie en is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik daarvan.

 

5.7       De vertaler/tolk staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler/tolk verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens. 

 

5.8       De tolk is onafhankelijk in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De opdrachtgever mag hierin geen inbreuk maken of terzake instructies geven.

 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

6.1       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler/tolk het auteursrecht op door de vertaler/tolk vervaardigde vertalingen en andere teksten. 

 

6.2       Indien de vertaler/tolk ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de vertaler/tolk daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht en opzichte van de opdrachtgever schaadt.

 

6.3       Elk gebruik van het werk van de tolk voor andere doeleinden dan die welke in de overeenkomst zijn vastgelegd, is onderworpen aan Nederlands intellectueel eigendomsrecht en vereist voorafgaande toestemming van de tolk alsmede de betaling van een vooraf

overeen te komen vergoeding.

 

6.4       De opdrachtgever vrijwaart de vertaler/tolk tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Ontbinding

7.1       De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de opdrachtgever, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

7.2       Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tolk geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

 

Artikel 8 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1       De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler/tolk te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

8.2       Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler/tolk het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler/tolk hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

 

8.3       Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler/tolk is Nederlands recht van toepassing.

 

8.4       Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

8.5       Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

  

Artikel 9 – Termijn en tijdstip van levering

9.1       De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler/tolk is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

 

9.2       Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. 

 

9.3       De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

 

9.4       Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 10 – Honorarium en betaling

10.1     Het honorarium voor de vertaal/werkzaamheden is in beginsel gebaseerd op een woordtarief en voor de tolkwerkzaamheden op een uurtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler/tolk kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

10.2      Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

10.3      Voor werkzaamheden die moeten worden verricht tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur in de ochtend, in het weekend of op officiële feestdagen wordt 50% toeslag berekend over het honorarium.

 

10.4      Voor spoedwerkzaamheden wordt 50% extra in rekening gebracht.

 

10.5     Indien de vertaler/tolk met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de vertaler/tolk niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen. 

 

10.6     Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

 

10.7     Indien de tolk bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het meest recente Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van de tolk op vergoeding van eventuele proceskosten en overige schade.

 

10.8      De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de tolk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

11.1     De vertaler/tolk is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler/tolk toerekenbare tekortkoming. De vertaler/tolk is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

  

11.2     De opdrachtgever vrijwaart de vertaler/tolk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade  aan een ander dan de vertaler/tolk is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler/tolk voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler/tolk bestaat.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler/tolk geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler/tolk niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

 

12.2     Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler/tolk opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

 

12.3     Indien de vertaler/tolk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler/tolk gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


© 2020 Anca R. Teodoru